NOUTATI

COMUNICAT

Consiliul de Administratie al SC Hidromecanica SA face urmatoarea precizare in legatura cu sedintele AGOA si AGEA .
Sedintele programate initial in data de 30.09.2009 se anuleaza ,acestea fiind reprogramate in data de 09.10.2009 conform convocarii de mai jos.

CONVOCARE

Consiliului de Administratie al S.C. Hidromecanica S.A . cu sediul in Brasov , B-dul 15 Noiembrie nr 78, jud Brasov, inregistrata la Registrul Comertului sub nr J/08/26/1991,CUI 1088974, CONVOACA in temeiul Legii 31/1990 privind societatile comerciale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, al Legii 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, al Regulamentului nr. 6/2009 al C.N.V.M. si al Actului Constitutiv al societatii ADUNAREA GENERALA ORDINARA si ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA SI pentru data de 09.10.2009, orele 11 si 12 care isi vor desfasura lucrarile in municipiul Brasov, B-dul 13 Decembrie nr 94 A, la care sunt indreptatiti sa participe toti actionarii inregistrati la S.C. Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 25.09.2009, stabilita ca data de referinta pentru tinerea acestor adunari generale a actionarilor.
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR va avea urmatoarea

ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea noii structuri a actionariatului rezultata in urma decesului actionarului majoritar Neculae Lucian GÓrbacea .
2. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare semestriale, a Raportului semestrial elaborat conform prevederilor Regulamentului nr 1 al CNMV pentru semestrul I 2009, dupa audierea raportului auditorului financiar.
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata pe semestrul I 2009.
4. Alegerea a doi administratori in urma demisiilor prezentate de doi membri ai CA.
5. Aprobarea indemnizatiilor membrilor noului Consiliu de Administratie.
6. Imputernicirea persoanei care va indeplini formalitatile legale necesare pentru inregistrarea si publicarea hotararilor adoptate.
7. Aprobarea datei de 28.10.2009 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii.


ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR va avea urmatoarea

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea constituirii garantiei reale imobiliare asupra imobilului - teren in suprafata de 3285 mp, CF nr 4352 Brasov, nr top 9060/2/4/a/2, din municipiul Brasov, proprietatea S.C. Hidromecanica S.A., in favoarea SC Electrica Sud SA, conform propunerilor CA
2. Aprobarea valorificarii totale sau partiale prin orice modalitate legala a imobilelor din B-dul 15 Noiembrie nr 78, B-dul 13 Decembrie nr 94A, str Nicolae Titulescu 38, B-dul Eroilor 19 si str Iuliu Maniu 6 in vederea asigurarii surselor financiare pentru redresarea societatii si a achitarii integrale a obligatiilor fiscale si sociale, conform propunerilor CA
3. Imputernicirea directorului general pentru semnarea, inregistrarea, publicarea si orice alte formalitati legale necesare constituirii garantiei si valorificarii imobilelor identificate la punctul 1 si 2 din ordinea de zi.
4. Modificarea actului constitutiv al societatii dupa cum urmeaza :
Art. 7 " Capitalul social" se modifica si va avea urmatorul cuprins :
" Art. 7 - Capitalul social Capitalul social al S.C. HIDROMECANICA S.A. Brasov este de 8.067.355 lei, impartit in 3.226.942 actiuni cu valoare nominala de 2,5 lei fiecare si este detinut de actionari astfel :
GIRBACEA RODICA-ELENA - detine 3.048.880 lei, echivalentul unui numar de 1.219.552 actiuni, reprezentand 37,7928% din capitalul social
SIF TRANSILVANIA - detine 2.925.760 lei, echivalentul unui numar de 1.170.304 actiuni, reprezentand 36,2667% din capitalul social
GIRBACEA LUCIAN-NICOLAE - detine 914.665 lei, echivalentul unui numar de 365.866 actiuni, reprezentand 11,3379% din capitalul social
GIRBACEA TEODOR-STEFAN - detine 914.665 lei, echivalentul unui numar de 365.866 actiuni, reprezentand 11,3379% din capitalul social
ALTI ACTIONARI - detin 263.385 lei, echivalentul unui numar de 105.354 actiuni, reprezentand 3,2648% din capitalul social .
Actionarii societatii sunt cei inregistrati in registrul independent care tine evidenta actiunilor si actionarilor societatii ."
5. Aprobarea datei de 28.10.2009 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii.
6. Imputernicirea persoanei care va indeplini formalitatile legale necesare pentru inregistrarea si publicarea hotararilor adoptate.

Lista privind propunerile de candidaturi in C.A. se afla la sediul secundar al societatii din strada 13 Decembrie nr. 94A si poate fi completata de actionari pana la data limita de 02.10.2009

In temeiul prevederilor Legii 31/1990 republicata si modificata, precum si a Legii 297/2004 si al Regulamentului CNVM 6/2009 la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor si la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor au dreptul de a participa si de a vota doar persoanele care sunt actionari inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta, conform prevederilor legale si statutare, direct sau prin alti actionari in baza unei procuri speciale conform Regulamentului CNMV nr 6/2009.

Unul sau mai multi actionari reprezent‚nd, individual sau Ómpreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:
1. de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie Ónsotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala;
2. de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.
Drepturile prevazute la pct. 1 pot fi exercitate numai in scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).
Actionarii isi pot exercita dreptul prevazut la pct. 1 in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, iar dreptul prevazut la pct. 2 cel tarziu cu o zi lucratoare inainte de data adunarii.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale.

Fiecare actionar inregistrat la data de referinta are dreptul de a desemna orice alta persoana fizica sau juridica in calitate de reprezentant pentru a participa si a vota Ón numele sau in cadrul adunarii generale. Pentru a putea fi desemnat ca reprezentant, respectiva persoana trebuie sa aiba capacitate de exercitiu.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarile generale direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala.
Un actionar poate desemna o singura persoana sa il reprezinte la o anumita adunare generala.

Un actionar are obligatia sa dea in cadrul formularului de procura speciala instructiuni specifice de vot persoanei care il reprezinta, pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor.

Procurile speciale se pot obtine la cerere incepand cu data de 28.09.2009 de la sediul secundar al societatii din Brasov, str. 13 Decembrie nr 94 A.
Procurile speciale se depun/expediaza prin posta la aceeasi adresa pana cel tarziu la data de 02.10.2009.

Documentele si informatiile referitoare la ordinea de zi a celor doua sedinte se pot consulta pe Website-ul societatii www.hidromecanica-brasov.ro si la sediul secundar al societatii zilnic intre orele 8-15 incepand cu data de 08.09.2009.

Daca nu sunt intrunite conditiile de validitate la prima convocare, se convoaca pentru a doua oara AGEA si AGOA, cu aceeasi ordine de zi, la data de 10.10.2009 orele 11 si 12, care isi vor desfasura lucrarile in acelasi loc, in Brasov, str 13 Decembrie nr. 94A.


PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
GEORGESCU ANISOARAPrecizari

Dand click aici, puteti descarca o arhiva cu precizari referitoare la Convocarea AGEA si AGOA